យើងមានការសោកស្តាយ ប្រហែលជាមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅលើទំព័រនេះហើយ។

វាហាក់ដូចជាយើងមានបញ្ហានៅលើតំណភ្ជាប់នេះ។ ប្រហែលជាលោកអ្នកសាកល្បងព្យាយាមលើតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀតឬចុចស្វែងរក?