មកពីផែនដីតំប៉ែតចឹងតើ បានឌីណូស័រ ងាប់ពេលអាចម៍ផ្កាយធ្លាក់


Dp5vwqwxuairbh2
Dp0xgibueaad a
ស្លាក៖ ផែនដី, សំប៉ែត,