ខែកំណើតអ្នក ជាគ្រូអ្នក។ តើអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណា? លុល


Aad7q9d 700b