ស្នាដៃកូនស្រីពៅ


86a90d4d bea4 48e0 b075 d4ab4d924da0
11e0ce54 60e5 495e 85d0 34ddde7078c5
4b1ee4a3 c9d2 48b1 911a 6383cb6b34b4
37097985 306f 4679 8b7c 4d1f1360d765
ស្លាក៖ កូនពៅ, ម្ហូប,
ប្រភព៖